Onderzoek 
 

‘The past bubbles around us: Mime Archieven in de openbaarheid.’
Postdoctoraal onderzoeksproject door dr. Marijn de Langen.

Dit postdoctoraal onderzoek richt zich op het ontwikkelen van principes voor duurzame ontsluiting van een uniek archief binnen de Nederlandse podiumkunstensector: het archief van de Nederlandse mime. Hierbij staan drie vragen centraal: 1) Hoe ontsluit je een archief dat betrekking heeft op belichaamde kennis en voortkomt uit een bij uitstek fysieke praktijk? 2) Hoe kunnen principes voor ontsluiting ontwikkeld worden in antwoord op actuele vragen van studenten, docenten, en het brede professionele nationale en internationale werkveld? 3) Welke innovatieve vormen van kenniscirculatie zijn geschikt om de potentie van het archief ook voor andere kennisgebieden, buiten de kunsten, zichtbaar te maken?

Het onderzoek loopt van 1 september 2019 tot 1 september 2021. Het bouwt voort op De Langens recente proefschrift Mime denken: Nederlandse mime als manier van denken in en door de theaterpraktijk (Universiteit Utrecht, 2017). Gedurende het onderzoeksproces worden, in samenwerking met studenten, docenten en vakbeoefenaars, een aantal testcases gecreëerd waarin geëxperimenteerd wordt met mogelijke principes van ontsluiting. Dit kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld een digitale presentatie, artistiek onderzoek, re-enactment.

De Academie voor Theater en Dans beschouwt dit postdoconderzoek als een belangrijke casus, die ook verbreed kan worden naar andere opleidingen en disciplines binnen en buiten de Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten. Daardoor heeft het onderzoek niet alleen een grote relevantie voor het onderwijs en de ontwikkeling van de Nederlandse podiumkunsten sector, het onderzoek reageert vooral ook op een urgent maatschappelijk vraagstuk: hoe kan belichaamde praktijkkennis als onmisbaar cultureel erfgoed gekoesterd, geborgd, overgedragen en door eigentijdse methodieken in een brede context geactiveerd worden?

In samenwerking met UvA Allard Pierson Theatercollectie: drs. Gonneke Jansen, drs Julia Hartendorp, Universiteit Utrecht, Departement Media en Cultuur: Prof. dr. Maaike Bleeker, dr. Laura Karreman, dr. Liesbeth Groot Nibbelink, de Mime Opleiding (Academie voor Theater en Dans), en een groot aantal mimemakers en spelers.

Contact Marijn de Langen
Proefschrift Marijn de Langen, 2017 (Universiteit Utrecht), Mimedenken: Nederlandse mime als manier van denken in en door de theaterpraktijk.

Dit proefschrift is in eigen beheer in beperkte oplage gedrukt. Er zijn geen exemplaren meer beschikbaar. Momenteel wordt gewerkt aan een rijk geillustreerde publieksversie van het boek in een Nederlandse en Engelse editie (uitgever: Amsterdam University Press & DAS Publishing Platform)
Phd Marijn de Langen, 2017 (Utrecht University). Dutch Mime: a distinct mode of thought in theatre practice.This dissertation has been printed in a limited edition. There are no more copies available. A richly illustrated public version of the dissertation is currently being prepared in a Dutch and English edition (publisher: Amsterdam University Press & DAS Publishing Platform).


Research

‘The past bubbles around us: Mime Archives in the Public Domain’

Postdoctoral research project by dr. Marijn de Langen.


This postdoctoral research project focuses on the development of principles for the sustainable unlocking of a unique archive in the Dutch performing arts sector, namely the Dutch mime archive. The research project explores three central questions: 1) How might we unlock an archive whose central theme is the embodied knowledge that has its origins in physical practice?; 2) How might we develop principles for unlocking the archive in response to ongoing demand from students, teachers and the broader national and international professional field?; and 3) Which innovative forms of knowledge circulation are best suited to making visible the potential of the archive to other fields of knowledge, outside the arts?

The research will run from 1 September 2019 to 1 September 2021. During the research process, students, teachers and professional practitioners will work together to create a number of test cases that will allow for experimentation with potential principles for opening up the archive. These test cases may have a variety of formats, such as a digital presentation, an artistic research project, or a re-enactment.


The Academy of Theatre and Dance regards this postdoctoral research as an important test case that has the potential for application in other study programmes and disciplines, whether at the Amsterdam University of the Arts or outside it. For this reason, as well as having great relevance for education and the development of the Dutch performing arts sector, this research is first and foremost a response to a pressing societal issue, namely the question of how embodied practice-based knowledge can be positioned as indispensable cultural heritage that can safeguarded, nurtured and transferred, and activated in a broad context using up-to-date methodologies?
Conducted in collaboration with the UvA Allard Pierson Theatercollectie: Gonneke Jansen, MA, Julia Hartendorp, MA; the Media and Culture department of the University of Utrecht (Prof. Maaike Bleeker; Laura Karreman, PhD; and Liesbeth Groot Nibbelink, PhD); the Mime study programme at the Academy of Theatre and Dance; and a large number of mime practitioners and performers.