Over Mime Archieven

Op deze website vind je historische bronnen en onderzoeksmaterialen met betrekking tot de Nederlandse mime. Dit is onderdeel van het postdoctoraal onderzoek ‘The past bubbles around us: Mime Archieven in de openbaarheid’ van Marijn de Langen (DAS Research en Mime Opleiding, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten).

De Langen, theaterwetenschapper en theoriedocent aan de Mime Opleiding, heeft een omvangrijk onderzoek naar de traditie van mime in Nederland gedaan, wat in 2017 resulteerde in haar proefschrift Mime denken: Nederlandse mime als manier van denken in en door de theaterpraktijk (Universiteit Utrecht). Met steun van verschillende fondsen (waaronder Prins Bernhard Cultuurfonds) wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een geïllustreerde publieksversie van dit proefschrift, uit te brengen in een Engelse en een Nederlandse editie door Amsterdam University Press & DAS Publishing Platform.

In de periode september 2019 – augustus 2021 werkt De Langen in vervolg op haar proefschrift aan een door SIA/NWO gefinancierd postdoc onderzoek. Het onderzoek richt zich op vragen rondom theatererfgoed, en is specifiek gericht op het in kaart brengen van mogelijke principes voor het ontsluiten van verschillende archieven die betrekking hebben op de Nederlandse mimetraditie. Doel van het onderzoek is om manieren te vinden om, in dialoog met het werkveld, de rijkdom van de Nederlandse Mime Archieven voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Proefballon

Deze online ruimte is een instrument om mee te denken, een proefballon, enerzijds bedoeld om prachtige bronnen die veilig opgeborgen zitten in zuurvrije dozen en waarvan een huidige generaties mimers weinig weet heeft in de openbaarheid te brengen, anderzijds is de website bedoeld om het nadenken over theatererfgoed  in relatie tot belichaamde kennis en de urgentie om daar op duurzame manieren mee om te gaan te stimuleren.

Welke mime archieven?

Met ‘de Nederlandse Mime Archieven’ wordt in de context van dit project in het bijzonder verwezen naar twee archieven, die vanaf 1992 onderdeel uitmaakten van de collectie van het voormalige Theaterinstituut Nederland. Na de opheffing van dat instituut zijn deze archieven sinds 2013 ondergebracht in de theatercollectie van de Universiteit van Amsterdam (Allard Pierson Theatercollectie).
Het betreft: 1) het archief van de Stichting Nederlandse Pantomime (SNP Archief), een stichting die actief was tussen 1952-1969 (3,5 strekkende meter) en 2) het archief van het Nederlandse Mime Centrum (NMC Archief), dat bestond tussen 1969 en 1992 (15,6 strekkende meter. Deze archieven samen beslaan een periode van 40 jaar documentatie over de Nederlandse mime (1952-1992). De archieven, die op dit moment slechts beperkt geïnventariseerd zijn, worden in goede omstandigheden bewaard in het IWO boekendepot van de Universiteit van Amsterdam. Er is een derde archief dat Marijn de Langen heeft geïnventariseerd en toegevoegd aan de TIN collectie tijdens haar promotieonderzoek, dat betreft het archief van Onk Theater Overal / Inccoprodinc (ONK/INC Archief). 
Naast deze institutionele Mime Archieven, heeft Marijn de Langen vanwege haar onderzoek in de afgelopen 15 jaar een omvangrijk persoonlijk archief rondom de Nederlandse mime opgebouwd, dat zij graag met een breder publiek deelt.
In de bronnenlijst wordt hiernaar verwezen als ‘collectie MdL’.

Nederlandse mime

Nederlandse mime is een springlevend theatergenre, met internationaal gerenommeerde makers zoals Boogaerdt/VanderSchoot, Jakop Ahlbom Company, Schweigman&, Schwalbe, Bambie en Wild Vlees. Het genre ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw. Onder invloed van de mime corporel van de Franse mimevernieuwer Etienne Decroux, ontstond een mime-stroming in Nederland, die radicaal brak met het idioom van pantomime. Nederlandse mimespelers en makers gingen op vernieuwende manieren op zoek naar interdisciplinariteit. Met het lichaam en de beweging als uitgangspunt zochten ze naar kruisbestuivingen met muziek, beeldende kunst, poëzie en architectuur. Nederlandse mime is historisch gezien een experimentele theatervorm, die de traditionele theaterruimte vaak verruilde voor buiten of op locatie spelen.

Aan de basis van de Nederlandse mime traditie staat de Mime Opleiding aan de Academie voor theater en dans, die sinds 1968 bestaat (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Met name sinds de jaren negentig is Nederlandse mime meer en meer een intercultureel verschijnsel geworden. Studenten van over de hele wereld studeren aan de Amsterdamse Mime Opleiding, en verrijken de Nederlandse traditie met hun eigen culturele en persoonlijke achtergrond.

Wil je reageren of bijdragen aan deze site? Neem hier contact met ons op!

Links

UvA Allard Pierson Theatercollectie
Mime opleiding

De archieven van het Nederlands Mime Centrum (NMC) en de Stichting Nederlandse Pantomime (SNP), zoals deze opgeslagen staan in het IWO depot van de UvA Allard Pierson Theatercollectie.
Op de foto is een gedeelte van de Mime Archieven te zien. De twee archieven samen nemen 19 strekkende meter in. Ook is hier een naburig archief van sopraan Erna Spoorenberg zichtbaar. Voor een beschrijving van de inhoud van de dozen, zie in de bronnenlijst de plaatsingslijsten van de SNP en NMC Mime Archieven.
The archives of the Dutch Mime Centre (NMC) and the Dutch Pantomime Foundation (SNP), as stored in the IWO depot of the Special Collections Department of the University of Amsterdam.
This photo shows a part of the Mime Archives. The two archives together occupy 19 linear metres. Also a nearby archive of soprano Erna Spoorenberg is visible here. For a description of the contents of these boxes, see elsewhere in this source list the inventory lists of the SNP and NMC Mime Archives (note: these lists are only available in Dutch at the moment).
About Mime Archives

On this website you will find historical sources and research materials related to Dutch mime. This is part of the postdoctoral research The past bubbles around us: Mime Archives in the public domain by Marijn de Langen (DAS Research and Mime School, Amsterdam University of the Arts).

De Langen, theatre scholar and theory lecturer at the Mime Opleiding, conducted an extensive research into the tradition of mime in the Netherlands, which resulted in her thesis Dutch Mime: a distinct mode of thought in theatre practice (Utrecht University) in 2017. With the support of various funds (including Prins Bernhard Cultuurfonds) work is underway on the development of an illustrated public version of this dissertation, to be published in an English and a Dutch edition by Amsterdam University Press & DAS Publishing Platform.

In the period September 2019 - August 2021 De Langen is working on a postdoctoral research project funded by SIA/NWO as a follow-up to her dissertation. The research focuses on questions concerning theatrical heritage, and is specifically aimed at mapping out possible principles for opening up various archives relating to the Dutch mime theatre tradition. The aim of the research is to find ways to make the richness of the Dutch Mime Archives accessible to a broad public, in dialogue with the work field.

Test balloon
This online space is a tool to think with. A test balloon. It is intended on the one hand to bring into the public domain beautiful sources that are safely stored in acid-free boxes and of which a current generation of mimers has little knowledge. On the other hand, the website is intended to stimulate reflection on theatre heritage in relation to embodied knowledge and the urgency of dealing with it in sustainable ways.

Which archives?
In the context of this project, 'the Dutch Mime Archives' refers in particular to two archives that have been part of the collection of the former Dutch Theatre Institute since 1992. Following the dissolution of that institute, these archives have been included in the theatre collection of the University of Amsterdam (Special Collections UvA) since 2013. It concerns: 1) the archive of the Stichting Nederlandse Pantomime (Dutch Pantomime Foundation, SNP Archive), a foundation that was active between 1952-1969 (3.5 linear metres) and 2) the archive of the Nederlandse Mime Centrum (Dutch Mime Centre, NMC Archive), which existed between 1969 and 1992 (15.6 linear metres). These archives together cover a period of 40 years of documentation on Dutch mime (1952-1992). The archives, which have only been inventoried to a limited extent at the moment, are kept in good conditions in the IWO book repository of the University of Amsterdam. There is a third archive that Marijn de Langen inventoried and added to the TIN collection during her PhD research, which is the archive of Onk Theater Overal / Inccoprodinc (referred to as ONK/INC Archive). In addition to these institutional Mime Archives, Marijn de Langen has built up an extensive personal archive over the past 15 years because of her research into Dutch mime, which she likes to share with a wider audience. In the list of sources this is referred to as ‘collection MdL’.

Dutch mime
Dutch mime is a lively theatre genre, with internationally renowned makers such as Boogaerdt/VanderSchoot, Jakop Ahlbom Company, Schweigman&, Schwalbe, Bambie and Wild Vlees. The genre originated in the 1960s. Influenced by the mime corporel of the French mime innovator Etienne Decroux, a mime movement emerged in the Netherlands, which radically broke with the idiom of pantomime. Dutch mime players and makers went in search of interdisciplinarity in innovative ways. Taking the body and movement as their starting point, they looked for cross-fertilizations with music, visual art, poetry and architecture. Historically, Dutch mime is an experimental form of performance theatre, which often traded traditional theatre spaces for outdoor or site-specific performances.

At the basis of the Dutch mime tradition is the Mime Opleiding at the Academy of Theatre and Dance, which has existed since 1968 (Amsterdam University of the Arts). Particularly since the 1990s, Dutch mime has increasingly become an intercultural phenomenon. Students from all over the world study at the Amsterdam Mime School, enriching the Dutch tradition with their own cultural and personal background.

Would you like to react or contribute to this site? Please contact us here!

Links
UvA Allard Pierson Theatre Collection
Mime opleiding